Już w najbliższy week­end ostat­nia okaz­ja, aby wziąć udzi­ał w pol­sko-czes­kich zma­gani­ach sportowych. Na zakończe­nie pro­jek­tu “Sport dla wszys­t­kich” roze­grane zostaną zawody pływack­ie kobi­et i mężczyzn (06.10.2012) oraz zawody triathlonowe mężczyzn (07.10.2012). Pro­jekt “Sport dla wszys­t­kich” real­i­zowany jest ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz budże­tu państ­wa przy pomo­cy Eurore­gionu Sile­sia.

Infor­ma­c­je o zawodach:

Otwarte Między­nar­o­dowe Zawody Pływack­ie Kobi­et i Mężczyzn w ramach pro­jek­tu “SPORT DLA WSZYSTKICH“
Data: 06.10.2012

Godz­i­na rozpoczę­cia: 12.30 roz­grzewka, 13.30 zawody

Miejsce roz­gry­wek: Basen PWSZ przy ul. Słowack­iego 55 w Raciborzu

Style: 50 m stylem dowol­nym, 50 m stylem grzbietowym

Kat­e­gorie:
Kobi­ety: do lat 16, do lat 20, do lat 30, powyżej 30 lat
Mężczyźni: do lat 16, do lat 20, do lat 30, do lat 40, do lat 50, powyżej 50 lat

Wszyscy uczest­ni­cy zawodów otrzy­ma­ją pamiątkowe koszul­ki, a dla zwycięzców zawodów przewidziane są nagrody rzec­zowe oraz puchary.

Otwarte Między­nar­o­dowe Zawody Triathlonowe Mężczyzn w ramach pro­jek­tu “SPORT DLA WSZYSTKICH”

Data: 07.10.2012

Godz­i­na rozpoczę­cia: 9.30

Miejsce roz­gry­wek: Basen SMS, Park Zamkowy, OSiR Racibórz

Kat­e­gorie: do lat 16 (200 m pły­wanie, ok. 2 km row­erem, 400 m biegu), do lat 25 i do lat 40 (600 m pły­wanie, ok. 4 km row­erem, 1200 m biegu), powyżej 40 lat (400 m pły­wanie, ok. 2,5 km row­erem, 800 m biegu).

Wszyscy uczest­ni­cy zawodów otrzy­ma­ją pamiątkowe koszul­ki, a dla zwycięzców zawodów przewidziane są nagrody rzec­zowe oraz puchary.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content