W roze­granym dzisi­aj Otwartym Między­nar­o­dowym Turnieju Street­ball Mężczyzn najlep­szym zespołem okaza­ła się druży­na Kaniro złożona z raci­bors­kich zawod­ników. Na drugim miejs­cu turniej zakończyli goś­cie z Opavy, a najniższy stopień podi­um zdobyli również zawod­ni­cy gospo­darzy wys­tępu­ją­cy pod nazwą Brak witamin.

Otwarty Między­nar­o­dowy Turniej Street­ball Mężczyzn był drugą odsłoną real­i­zowanego przez OSiR Racibórz pro­jek­tu “Sport dla wszys­t­kich”. Pro­jekt ten zakłada­ją­cy roze­granie cyk­lu pię­ciu imprez sportowych współ­fi­nan­sowany jest ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz budże­tu państ­wa. W zawodach, które roze­gra­no dzisi­aj na lodowisku OSiR przy ul. Zamkowej udzi­ał wzięło 19 zespołów zarówno z Pol­s­ki, jak i z Czech. W składach tych drużyn znalazło się aż 72 zawodników.

Początkowo zespoły w rundzie kwal­i­fika­cyjnej podzielono na cztery grupy, w których gra­no sys­te­mem każdy z każdym. Po dwie najlep­sze drużyny z każdej grupy awan­sowały do ćwierć­fi­nałów i od tego momen­tu zaczęły się prawdzi­we emoc­je. Sys­tem pucharowy jest bezl­i­tosny, prze­gry­wa­ją­cy odpa­da. Emocjonu­ją­cym poje­dynkom przyglą­dało się około 40 kibiców.

Ćwierć­fi­nały:

BRAK WITAMIN (Marcin Nykiel, Marek Szalc, Maciej Kowal­s­ki, Paweł Zwierzy­na) — BROOKLYNNETS (Daw­id Kamp­ka, Krzysztof Pociecha, Maciej
Ben­cal) 14:13

OPAVA (Lukas Kubim, Michal Vab­n­er, Michal Ster­ba) — BEZ SPINY (Adam Margazyn, Jacek Cycon, Tomasz Sput) 13:10

NIE WIEM (Kacper Bara­nows­ki, Michał Piątek, Mateusz Kor­czyńs­ki) — SLAMSY (Krzysztof Maryszczak, Mar­tin Kost­ka, Marcin Żurek) 9:15

KANIRO (Adam Zwierzy­na, Maciej Brudziana, Dami­an Pół­torak) — DAJCIE NAM JEŚĆ (Fil­ip Adamiec, Bartłomiej Rzą­dows­ki, Prze­mysław Chęć) 11:9

Pół­fi­nały:

BRAK WITAMIN — OPAVA 9:11
KANIRO — SLAMSY 7:6

Mecz o III miejsce:

SLAMSY — BRAK WITAMIN 7:9

Finał:

KANIRO — OPAVA 11:9

Koń­cowa kole­jność:
1. Kaniro
2. Opa­va
3. Brak witamin

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content