Pary Alek­sander Gal­ińs­ki-Patryk Otlik i Gabriela Poko­r­na-Michaela Holysto­va okaza­ły się najlep­sze w Otwartym Między­nar­o­dowym Turnieju Siatków­ki Plażowej Mężczyzn i Kobi­et w ramach pro­jek­tu Sport dla wszys­t­kich współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz budże­tu państwa.

W sobotę i niedzielę na boiskach plażowych przy Gim­nazjum nr 3 w Raci­borzu roze­grany został między­nar­o­dowy turniej siatków­ki plażowej. Na star­cie zawodów stanęło aż 58 zawod­ników z Pol­s­ki i Czech (8 par kobiecych i aż 21 par męs­kich). Wynik bard­zo dobry, biorąc zwłaszcza pod uwagę niezbyt korzyst­ną pogodę w pier­wszym dniu roz­gry­wek. Zawody roz­gry­wano sys­te­mem brazyli­jskim, czyli do dwóch prze­granych meczów. Zacię­tym poje­dynkom przez oba dni przyglą­dała się licznie zgro­mad­zona publiczność.

Klasy­fikac­ja kobi­et:
1. Gabriela Poko­r­na, Michaela Holysto­va (Czechy)
2. Klau­dia Nagler, Karoli­na Daniszews­ka (Pol­s­ka)
3. Veroni­ka Mecho­va, Rena­ta Mar­ti­nako­va (Czechy)

Klasy­fikac­ja mężczyzn:
1. Alek­sander Gal­ińs­ki, Patryk Otlik
2. Paweł Cieślar, Łukasz Tater­ka
3. Daw­id Mar­cisz, Prze­mysław Czuberek.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content