Rozbu­dowu­je­my sys­tem treningowy dla bie­gaczy z Raci­borza!
Ośrodek Sportu i Rekreacji wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom uczest­ników tren­ingów biegowych zmienia ter­miny zajęć, a jed­nocześnie zwięk­sza ich liczbę. Ter­az więcej osób może dobrać sobie swój tren­ing w dogod­nym ter­minie. Bie­ganie z trenerem sta­je się z każdym dniem coraz bardziej pop­u­larne! Zaprasza­my do udzi­ału w zaję­ci­ach!
Wprowad­zone zmi­any obow­iązu­ją od 01.05.2012.
Nowe ter­miny:
Czwart­ki: 18.00 Park Zamkowy (Bie­gaj z trenerem — Paweł Kędzior)
Sobo­ty: 9.30 Sta­dion OSiR (Bie­gam, bo lubię — Bea­ta Szyj­ka)
Niedziele: 10.00 Park Zamkowy (Bie­gaj z trenerem — Janusz Mrozek)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content