Pon­ad 20 osób wzięło udzi­ał w sobot­nim treningu biegowym pod okiem Pawła Kędzio­ra. Wspani­ała do bie­ga­nia pogo­da spraw­iła, że na miejs­cu zjaw­iło się mnóst­wo osób w różnym wieku i z różny­mi cela­mi. Więk­szość uczest­ników deklarowała, że ćwiczy dla włas­nej satys­fakcji, żeby utrzy­mać dobrą kondy­cję i fig­urę. Nie brakowało jed­nak takich, którzy poprzez prowad­zone wspól­nie trenin­gi szyku­ją się do star­tu w różnego rodza­ju zawodach.

Zaję­cia rozpoczęły się od niezbęd­nej przed treningiem roz­grzew­ki, a następ­nie bie­gacze prze­biegli kilka­set metrów w celu dogrza­nia orga­niz­mu. Po lekkiej prze­bieżce ponown­ie przeprowad­zono ćwiczenia roz­cią­ga­jące i moż­na było zacząć właś­ci­wy tren­ing biegowy. Przy­jem­na atmos­fera treningu spowodowała, że wszyscy uczest­ni­cy cały tren­ing spędzili z uśmiechem na ustach i w dobrych nastrojach.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content