Raci­bors­ka Are­na Rafako 18.02.2012 roku zamieniła się w miejsce zma­gań najlep­szych pol­s­kich bok­serów. Impreza, która trwała od 20.30 do 2.00 w nocy dostar­czyła kibi­com wielu emocji i przeżyć związanych z przyglą­daniem się na żywo pop­u­larnej dyscy­plin­ie jaką jest boks zawodowy. 


Wal­ki w ringu stoczyli m.in. Łukasz Maciec, Krzysztof Bienias, Dami­an Jon­ak, a także Rafał Jack­iewicz. Wszyscy bok­serzy reprezen­tu­ją­cy grupę 12round Knock­Out Pro­mo­tion odnieśli w Raci­borzu zwycięst­wa. W między­cza­sie raci­borscy fani bok­su mogli obe­jrzeć poje­dyn­ki ama­torskie zarówno w wyko­na­niu męskim, jak i żeńskim.

Na deser pozostała już tylko wal­ka w królewskiej kat­e­gorii, czyli w wadze ciężkiej. W walce wiec­zoru rękaw­ice skrzyżowali ze sobą niepoko­nany na zawodowym ringu Andrzej Wawrzyk oraz olbrzym z Danii, Claus Berti­no. Stawką tego star­cia były dwa pasy mis­tr­zowskie: WBC Baltic oraz WBA Inter­na­tion­al. Żaden z bok­serów nie potrafił poje­dynku zakon­trak­towanego na 10 rund zakończyć przed cza­sem, więc o koń­cowym rezulta­cie musieli zade­cy­dować sędziowie. Ostate­cznie po jednogłośnym werdyk­cie posi­adaczem obu pasów nadal pozostał Andrzej Wawrzyk.

Nie mniej gorą­co niż na ringu było także na wid­owni, na której zasiedli inni znani i świet­ni bok­serzy z Pol­s­ki. Wśród kibiców dostrzec było moż­na Daw­i­da “Cygana” Kosteck­iego, Pawła Kołodzie­ja, a nawet Krzyszto­fa “Dia­blo” Włodarczyka.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content