W Are­nie Rafako przy ul. Łąkowej 31 odbyła się pier­wsza kon­fer­enc­ja pra­sowa związana z galą bok­su zawodowego “Wojak Box­ing Night” w Raciborzu.

Na kon­fer­encji zjaw­ili się Prezy­dent Mias­ta Mirosław Lenk, prezes Agencji Sportowej Wer­sport Piotr Wern­er oraz jeden z bohaterów zaplanowanej na 18 lutego gali Dami­an Jon­ak. Panowie ujawnili trochę szczegółów negoc­jacji oraz opowiedzieli o przy­go­towa­ni­ach do imprezy. Następ­nie każdy z wyżej wymienionej trój­ki odpowiadał na pyta­nia zgro­mad­zonych dziennikarzy.

Orga­ni­za­tor gali, Piotr Wern­er, zapewnił zebranych, że cała gala zostanie zaprezen­towana w Pol­sa­cie Sport, a na dwie ostat­nie wal­ki wiec­zoru włączy się także otwarty kanał Pol­satu. Dodatkowo przez najbliższe miesiące będzie moż­na obe­jrzeć kil­ka powtórek z raci­borskiej gali w Pol­sa­cie Sport. Nakrę­cony zostanie także krót­ki film o mieś­cie gospo­darzu imprezy, który zostanie zaprezen­towany w telewiz­ji Pol­sat tuż przed rozpoczę­ciem transmisji.

W trak­cie kon­fer­encji przed­staw­iono także pary, jakie stoczą ze sobą poje­dyn­ki 18.02 w Raciborzu:

1) Jako pier­wsze pub­licznoś­ci zaprezen­tu­ją się kobi­ety z UKS Car­bo Gli­wice. Lidia Fidu­ra, San­dra Bro­dac­ka i Mag­dale­na Wichrows­ka to jedne z najlep­szych bok­serek ama­torek w Europie, zawod­nicz­ki kadry olimpi­jskiej Polski.

2) Łukasz Maciec (Pol­s­ka) vs. Almin Kovace­vic (Chorwac­ja) — 8 rund

3) Krzysztof Bienias (Pol­s­ka) vs. Arvy­das Trizno (Lit­wa) 13–15 — 6 rund

4) Rafał Jack­iewicz (Pol­s­ka) vs. Farid El Houari (Bel­gia) 25–12 — 6 rund

5) Dami­an Jon­ak (Pol­s­ka) vs. Harun Akce­be­len (Turcja/Niemcy) 10–3 — 8 rund

6) Andrzej Wawrzyk (Pol­s­ka) vs. Claus Berti­no (Dania) 13–2 — 10 rund — wal­ka wiec­zoru o pasy WBA Interkon­ti­nen­tal oraz WBC Baltic

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content