6 grud­nia hali sportowej Are­na Rafako w Raci­borzu odbędzie się Mikoła­jkowy wieczór” z Raci­borskim  Towarzys­t­wem Piłkarskim“Unia” i Sto­warzysze­niem Kul­tu­ry Zie­mi Raci­borskiej “Źródło” Orga­ni­za­torzy przy­go­towali mnóst­wo atrakcji. Główną będzie z pewnoś­cią towarzys­ki mecz pił­ki nożnej mis­trzyń Pol­s­ki kobi­et: RTP Unii Racibórz  z zespołem, który wys­tąpi pod szyl­dem — Gwiazdy Ekstrak­lasy mężczyzn!

Do Raci­borza przy­jadą byli i obec­ni ligow­cy, mają­cy za sobą wiele wys­tępów w reprezen­tan­ci kra­ju i gier w renomowanych lig­ach europe­js­kich. Swój udzi­ał w grud­niowym spotka­niu potwierdzili już: Jan Urban, Radosław Gilewicz, Woj­ciech Grzyb, Jan Woś, Marcin Mali­nows­ki, Tomasz Zahors­ki, Jacek Trze­ci­ak, Mar­iusz Przy­byl­s­ki, Piotr Roc­ki, Dar­iusz Dudek i  Mar­iusz Śrut­wa. Trwa­ją stara­nia by raci­borskiej pub­licznoś­ci zaprezen­towali się także Jerzy Dudek i Marek Citko. Pon­ad­to swo­je umiejęt­noś­ci zaprezen­tu­ją młodzi piłkarze z Fot­ball Acad­e­my w Ryb­niku oraz adep­t­ki fut­bolu ze Szkoły Pod­sta­wowej w Pawłowie. Podopieczne Woj­ciecha Zalewskiego w tym roku zan­otowały szereg sukcesów na lokalnym pod­wórku. Wys­tąpiły także w finale region­al­nych zawodów o Puchar Pre­miera Don­al­da Tus­ka, który odbył się Kluczborku. Wspól­ną zabawę rozpocznie i zakończy pro­gram artysty­czny zespołów  Sto­warzyszenia Kul­tu­ry Zie­mi Raci­borskiej “Źródło”. Pub­liczność będzie mogła zobaczyć zespoły tań­ca nowoczes­nego, folk­lo­rysty­cznego i mażoret­ki, które wielokrot­nie okazy­wały się najlep­sze w mis­tr­zost­wach Europy i zaj­mowały czołowe lokaty na wielu prestiżowych między­nar­o­dowych zawodach. Dla najmłod­szej pub­licznoś­ci orga­ni­za­torzy przy­go­towali upomin­ki z okazji dnia Świętego Mikoła­ja. Ta niezwyk­le ciekaw­ie zapowiada­ją­ca się impreza odbędzie się 6 grud­nia w hali sportowej Are­na Rafako w Raci­borzu od godz. 17.00 do 20.00.

Grze­gorz Frankowski

CategoryBez kategorii

6 grud­nia hali sportowej Are­na Rafako w Raci­borzu odbędzie się Mikoła­jkowy wieczór” z Raci­borskim  Towarzys­t­wem Piłkarskim“Unia” i Sto­warzysze­niem Kul­tu­ry Zie­mi Raci­borskiej “Źródło” Orga­ni­za­torzy przy­go­towali mnóst­wo atrakcji. Główną będzie z pewnoś­cią towarzys­ki mecz pił­ki nożnej mis­trzyń Pol­s­ki kobi­et: RTP Unii Racibórz  z zespołem, który wys­tąpi pod szyl­dem — Gwiazdy Ekstrak­lasy mężczyzn!

Do Raci­borza przy­jadą byli i obec­ni ligow­cy, mają­cy za sobą wiele wys­tępów w reprezen­tan­ci kra­ju i gier w renomowanych lig­ach europe­js­kich. Swój udzi­ał w grud­niowym spotka­niu potwierdzili już: Jan Urban, Radosław Gilewicz, Woj­ciech Grzyb, Jan Woś, Marcin Mali­nows­ki, Tomasz Zahors­ki, Jacek Trze­ci­ak, Mar­iusz Przy­byl­s­ki, Piotr Roc­ki, Dar­iusz Dudek i  Mar­iusz Śrut­wa. Trwa­ją stara­nia by raci­borskiej pub­licznoś­ci zaprezen­towali się także Jerzy Dudek i Marek Citko. Pon­ad­to swo­je umiejęt­noś­ci zaprezen­tu­ją młodzi piłkarze z Fot­ball Acad­e­my w Ryb­niku oraz adep­t­ki fut­bolu ze Szkoły Pod­sta­wowej w Pawłowie. Podopieczne Woj­ciecha Zalewskiego w tym roku zan­otowały szereg sukcesów na lokalnym pod­wórku. Wys­tąpiły także w finale region­al­nych zawodów o Puchar Pre­miera Don­al­da Tus­ka, który odbył się Kluczborku. Wspól­ną zabawę rozpocznie i zakończy pro­gram artysty­czny zespołów  Sto­warzyszenia Kul­tu­ry Zie­mi Raci­borskiej “Źródło”. Pub­liczność będzie mogła zobaczyć zespoły tań­ca nowoczes­nego, folk­lo­rysty­cznego i mażoret­ki, które wielokrot­nie okazy­wały się najlep­sze w mis­tr­zost­wach Europy i zaj­mowały czołowe lokaty na wielu prestiżowych między­nar­o­dowych zawodach. Dla najmłod­szej pub­licznoś­ci orga­ni­za­torzy przy­go­towali upomin­ki z okazji dnia Świętego Mikoła­ja. Ta niezwyk­le ciekaw­ie zapowiada­ją­ca się impreza odbędzie się 6 grud­nia w hali sportowej Are­na Rafako w Raci­borzu od godz. 17.00 do 20.00.

Grze­gorz Frankowski

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content