Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udzi­ału w kole­jnej, trzy­nastej już edy­cji Rodzin­nego Raj­du Rowerowego. Wszelkie infor­ma­c­je moż­na wyczy­tać w poniższym regulaminie.

 

XIII Rodzin­ny Rajd Rowerowy, Racibórz, 21.08.2011 r. 

 

  1. Reg­u­lamin określa cele XIII Rodzin­nego Raj­du Rowerowego, zwanego dalej raj­dem, obow­iąz­ki orga­ni­za­torów, uczest­ników oraz pozostałe kwest­ie istotne dla bez­pieczeńst­wa i praw­idłowego prze­biegu imprezy.

 

  1. Orga­ni­za­torzy rajdu:

a) Mias­to Racibórz,

b) Ośrodek Sportu i Rekreacji,

c) NSZZ „Sol­i­darność” przy KPSP w Raciborzu,

d) Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny nr 2 Racibórz-Ocice

 

  1. Miejsce i trasa rajdu:

a) 21.08.2011 r. – start, ul. Nowa– godz­i­na 12.00

b) Trasa: ul. Nowa – Wojs­ka Pol­skiego – Wileńs­ka – Warsza­wska – Wcza­sowa – Słowack­iego – Oci­c­ka – Żors­ka (Orlik przy G3) – Gór­na – Dol­na – Wrocławska (ZSP nr 2, ul. Tuwima 1) – Wrocławska – Gdańs­ka – Gór­na – Osiedleńcza (od ścież­ki rowerowej) – Leśmi­ana – Starowiejs­ka – Koperni­ka – Mari­ańs­ka – Głubczy­c­ka – Londz­i­na (przez park kład­ką do Parku Zamkowego) – ale­jka­mi obok dawnej strzel­ni­cy – wała­mi wzdłuż Odry do zbiorników wod­nych Ostróg – powrót wała­mi do parku – wjazd na teren OSiR‑u od tyl­nej bramy – META – zakończe­nie imprezy ok. godz. 16.

 

  1. Cele raj­du:

a) Uświet­nie­nie Memo­ri­ału im. A. Kaczyny i A. Malinowskiego.

b) Pro­fi­lak­ty­ka alko­holowa poprzez zachę­canie dzieci, młodzieży i dorosłych do akty­wnego wypoczynku.

c) Pro­moc­ja zdrowego sty­lu życia, różnych form akty­wnoś­ci ruchowej i jej pozy­ty­wnego wpły­wu na zdrowie.

d) Posz­erze­nie wiedzy na tem­at Raci­borza, jego his­torii i cza­sów współczesnych.

 

  1. Zgłoszenia:

a) Do 20.08.2011 do godziny 12.00:

- oso­biś­cie w siedz­i­bie OSiR‑u przy ul. Zamkowej 4.

- tele­fon­icznie pod nr: 32 415 37 17

- e‑mail: osir.raciborz@wp.pl

b) w dniu imprezy 21.08.2011 r. – bezpośred­nio przed startem w godz. 10.30 – 11.45.

 

  1. Zasady współza­wod­nict­wa:

a) Uczest­nika­mi raj­du są drużyny złożone z co najm­niej dwóch (2) osób
z najbliższej rodziny, w tym kap­i­tana, który musi być osobą pełno­let­nią
i sprawu­je opiekę nad niepełno­let­ni­mi członka­mi zespołu.

b) Uczest­ni­cy raj­du porusza­ją się wyłącznie na row­er­ach, zgod­nie z zasada­mi ruchu dro­gowego, zatrzy­mu­ją się na trzech stac­jach, gdzie uzysku­ją potwierdze­nie udzi­ału w poszczegól­nych konkurencjach.

c) Na każdej stacji przeprowad­zone zostaną konkursy wiedzy oraz konkurenc­je zręcznościowe:

- G3 – konkurs wiedzy na tem­at Raci­borza (10 pytań) oraz konkurenc­je sprawnościowe,

- ZSP nr 2 – konkurs wiedzy z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki alko­holowej (10 pytań) oraz konkurenc­je zręcznoś­ciowe + rowerowy tor przeszkód,

- Zbiorni­ki wodne Ostróg – konkurenc­je zręcznościowe,

- OSiR – konkurenc­je zręcznościowe.

d) Na pyta­nia konkur­sowe odpowia­da kap­i­tan drużyny lub oso­ba przez niego wyz­nac­zona (w konkur­sie wiedzy o Raci­borzu moż­na uzyskać 50 pkt – 5 pkt za każdą poprawną odpowiedź, a w konkur­sie wiedzy z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki alko­holowej 30 pkt – 3 pkt za każdą poprawną odpowiedź).

e) Za konkurenc­je zręcznoś­ciowe moż­na uzyskać następu­jącą liczbę punk­tów: na obiek­tach G3 – 10 pkt, ZSP nr 2 – 10 pkt, Rowerowy tor przeszkód — max. 50 pkt, Zbiorni­ki wodne Ostróg – licz­ba punk­tów uzyskana w konkurenc­jach, OSiR – max. 17 pkt.

f) Warunk­iem ukończenia raj­du jest uzyskanie potwierdzeń (co zna­jdzie odzwier­ciedle­nie w kar­cie uczest­ni­ka raj­du) na każdej stacji i zmieszcze­nie się w wyz­nac­zonym przez orga­ni­za­to­ra lim­i­cie cza­sowym – 3 godziny od star­tu do przy­by­cia na metę.

g) Spóźnie­nie zespołu na metę lub jego zdekom­ple­towanie, które nastąpiło
z przy­czyn nieza­leżnych od uczest­ników, nie skutku­je wyk­lucze­niem
z imprezy, ale może mieć wpływ na koń­cową kolejność.

h) Wygry­wa druży­na, która uzys­ka najwięk­szą sumę punk­tów z poszczegól­nych konkurencji zręcznoś­ciowych oraz konkursów wiedzy, zal­iczyła wszys­tkie stac­je i zmieś­ciła się w wyz­nac­zonym lim­i­cie czasowym.

i) W przy­pad­ku równej licz­by punk­tów dwóch lub więcej drużyn decy­du­je czas prze­jaz­du drużyny, a następ­nie w przy­pad­ku dal­szego remisu, ilość członków zespołu i ewen­tu­al­nie dogry­wka (krę­gle – rzu­ty wykony­wać będą kap­i­tanowie zespołów).

 

  1. Orga­ni­za­torzy zapewniają:

a) Ubez­piecze­nie uczest­ników raj­du od następstw nieszczęśli­wych wypadków,

b) Napo­je oraz posiłek na mecie rajdu,

c) Koszul­ki i dyplomy dla uczest­ników rajdu,

d) Nagrody rzec­zowe dla zwycięzców rajdu.

 

  1. Zasady finan­sowa­nia:

a) Nie pobiera się opłaty star­towej i wpisowego – udzi­ał jest bezpłatny.

b) Kosz­ty orga­ni­za­cyjne pokry­wa­ją organizatorzy.

 

  1. Wyk­lucze­nie drużyny z raj­du następu­je w przypadku:

a) Nieprzestrze­ga­nia niniejszego regulaminu.

b) Stwierdzenia spoży­wa­nia przez człon­ka zespołu napo­jów alko­holowych lub środ­ków odurzających.

c) Nieprzestrze­ga­nia zasad ruchu drogowego.

 

  1. Postanowienia koń­cowe:

a) Orga­ni­za­tor imprezy nie odpowia­da za wszelkiego rodza­ju straty mate­ri­alne ponie­sione przez uczest­ników i wyrząd­zone przez nich osobom trzecim.

b) Orga­ni­za­tor nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za zdarzenia pow­stałe w wyniku nieprzestrze­ga­nia niniejszego regulaminu.

c) Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadzenia zmi­an w niniejszym regulaminie.

d) Ostate­cz­na inter­pre­tac­ja niniejszego reg­u­laminu należy do Organizatora.

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content