Komu­nikat koń­cowy XI Rodzin­nego Raj­du Rowerowo — Rekrea­cyjnego 23.08.2009r.

Orga­ni­za­tora­mi imprezy rekrea­cyjnej, towarzyszącej XVI Memo­ri­ałowi im. mł. kpt. A.Kaczyny i dh. A.Malinowskiego byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu, Mias­to Racibórz, NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu, Uczniows­ki Klub Sportowy „Siódem­ka” w Raci­borzu, Pol­s­ki Związek Węd­kars­ki Koło Racibórz-Miasto.

W rajdzie wzięły udzi­ał 34 zespoły, głównie z Raci­borza , ale również
z Rudnika,Tworkowa, Ryb­ni­ka, Rydułtów, Żyt­nej. Łącznie w imprezie uczest­niczyło 95 osób, z których najmłod­szy­mi okaza­li się Julia Cies­lik z Raci­borza mają­ca 4 lata. Nato­mi­ast najs­tarszym uczest­nikiem Raj­du był Engel­bert Piechulek liczą­cy 73 wiosny.

Na trasę raj­du, o godzinie 12:08 jako pier­wsza wys­tar­towała rodz­i­na pani Doroty Riegel z Raci­borza, a pier­wszym zespołem, który przy­jechał na metę o godzinie 13.31 była druży­na Mar­iusza i Michała Miczek z Raciborza.

O ostate­cznej kole­jnoś­ci miejsc na mecie, decy­dowały punk­ty zdobyte przez zawod­ników w tes­tach sprawnoś­ciowych i konkur­sach wiedzy, które były przeprowad­zone na punk­tach kon­trol­nych w Miasteczku Rowerowym obok Gim­nazjum nr 3 i SP nr 18, Oci­cach (ZSP nr 2) i wyro­biskach pożwirowych Ostroga.

Pon­ad­to, każ­da druży­na musi­ała się zmieś­cić w lim­i­cie cza­sowym wynoszą­cym 3 godziny. Uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie przeprowad­zone konkurenc­je i zdobyte pod­czas ich roz­gry­wa­nia punk­ty, kole­jność zespołów była następująca:

1

Mar­iusz Miczek

218

2

Bar­tosik Arkadiusz

215

3

Banik Zyg­munt

213

4

Rabczuk Hen­ryk

209

5

Bedrun­ka Robert

201

6

Wanat Bea­ta

195

7

Łukoszek Mał­gorza­ta

192

8

Bar­bara Szotek

187

8

Tom­czyk Andrzej

187

9

Glenc Paweł

184

10

Śli­wa Szymon

183

11

Jere­micz Krzysztof

178

12

Pro­ca­jło Magdalena

176

13

Figiel Doro­ta

174

14

Andrzej Adamiec

172

15

Bed­norz Krystian

168

16

Euge­niusz Mucha

167

17

Bar­toszews­ki Piotr

166

18

Rębisz Mar­iusz

165

19

Krysty­na Rusek

164

20

Pazurek Adam

163

21

Machows­ki Eugeniusz

160

22

Dra­ga Helena

157

23

Stro­ka Marcin

150

24

Kostec­ki Mirosław

145

25

Kuśnierz Andrzej

143

25

Osipów Piotr

143

26

Mul­ta­ni­ak Danuta

141

26

Mika Dami­an

141

27

Czer­ni­ak Kazimierz

139

28

Kszuk Klaudiusz

138

28

Moskwa Dami­an

138

29

Cieś­lik Grzegorz

134

Na najlep­szych czekały atrak­cyjne nagrody ufun­dowane przez NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Uczest­ni­cy otrzy­mali pamiątkowe koszul­ki, których ofi­ar­o­daw­cą było Mias­to Racibórz oraz sko­rzys­tali z napo­jów chłodzą­cych i skrom­nego posiłku.

W uroczys­toś­ci wręczenia nagród usy­tuowanej na OSiRze przy ul. Zamkowej 4 udzi­ał wzięli: Zastęp­ca Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz Pani Lud­miła Nowac­ka, Dyrek­tor Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu Pan Jerzy Kwaśny, a także Pan Stanisław Borowik.

CategoryBez kategorii

XI Rodzin­ny Rajd Rowerowy 23.08.2009r.

Komu­nikat koń­cowy XI Rodzin­nego Raj­du Rowerowo — Rekrea­cyjnego 23.08.2009r.

Orga­ni­za­tora­mi imprezy rekrea­cyjnej, towarzyszącej XVI Memo­ri­ałowi im. mł. kpt. A.Kaczyny i dh. A.Malinowskiego byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu, Mias­to Racibórz, NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu, Uczniows­ki Klub Sportowy „Siódem­ka” w Raci­borzu, Pol­s­ki Związek Węd­kars­ki Koło Racibórz-Miasto.

W rajdzie wzięły udzi­ał 34 zespoły, głównie z Raci­borza , ale również
z Rudnika,Tworkowa, Ryb­ni­ka, Rydułtów, Żyt­nej. Łącznie w imprezie uczest­niczyło 95 osób, z których najmłod­szy­mi okaza­li się Julia Cies­lik z Raci­borza mają­ca 4 lata. Nato­mi­ast najs­tarszym uczest­nikiem Raj­du był Engel­bert Piechulek liczą­cy 73 wiosny.

Na trasę raj­du, o godzinie 12:08 jako pier­wsza wys­tar­towała rodz­i­na pani Doroty Riegel z Raci­borza, a pier­wszym zespołem, który przy­jechał na metę o godzinie 13.31 była druży­na Mar­iusza i Michała Miczek z Raciborza.

O ostate­cznej kole­jnoś­ci miejsc na mecie, decy­dowały punk­ty zdobyte przez zawod­ników w tes­tach sprawnoś­ciowych i konkur­sach wiedzy, które były przeprowad­zone na punk­tach kon­trol­nych w Miasteczku Rowerowym obok Gim­nazjum nr 3 i SP nr 18, Oci­cach (ZSP nr 2) i wyro­biskach pożwirowych Ostroga.

Pon­ad­to, każ­da druży­na musi­ała się zmieś­cić w lim­i­cie cza­sowym wynoszą­cym 3 godziny. Uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie przeprowad­zone konkurenc­je i zdobyte pod­czas ich roz­gry­wa­nia punk­ty, kole­jność zespołów była następująca:

1

Mar­iusz Miczek

218

2

Bar­tosik Arkadiusz

215

3

Banik Zyg­munt

213

4

Rabczuk Hen­ryk

209

5

Bedrun­ka Robert

201

6

Wanat Bea­ta

195

7

Łukoszek Mał­gorza­ta

192

8

Bar­bara Szotek

187

8

Tom­czyk Andrzej

187

9

Glenc Paweł

184

10

Śli­wa Szymon

183

11

Jere­micz Krzysztof

178

12

Pro­ca­jło Magdalena

176

13

Figiel Doro­ta

174

14

Andrzej Adamiec

172

15

Bed­norz Krystian

168

16

Euge­niusz Mucha

167

17

Bar­toszews­ki Piotr

166

18

Rębisz Mar­iusz

165

19

Krysty­na Rusek

164

20

Pazurek Adam

163

21

Machows­ki Eugeniusz

160

22

Dra­ga Helena

157

23

Stro­ka Marcin

150

24

Kostec­ki Mirosław

145

25

Kuśnierz Andrzej

143

25

Osipów Piotr

143

26

Mul­ta­ni­ak Danuta

141

26

Mika Dami­an

141

27

Czer­ni­ak Kazimierz

139

28

Kszuk Klaudiusz

138

28

Moskwa Dami­an

138

29

Cieś­lik Grzegorz

134

Na najlep­szych czekały atrak­cyjne nagrody ufun­dowane przez NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Uczest­ni­cy otrzy­mali pamiątkowe koszul­ki, których ofi­ar­o­daw­cą było Mias­to Racibórz oraz sko­rzys­tali z napo­jów chłodzą­cych i skrom­nego posiłku.

W uroczys­toś­ci wręczenia nagród usy­tuowanej na OSiRze przy ul. Zamkowej 4 udzi­ał wzięli: Zastęp­ca Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz Pani Lud­miła Nowac­ka, Dyrek­tor Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu Pan Jerzy Kwaśny, a także Pan Stanisław Borowik.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content