Rozpoczęły się zapisy do kole­jnej, już IX edy­cji Turnieju Pił­ki Nożnej „Z pod­wór­ka na sta­dion o Puchar Tym­barku”. To najwięk­sze w Polsce roz­gry­w­ki dla dziesię­ci­o­latków i młod­szych dzieci, w których corocznie bierze udzi­ał kilka­dziesiąt tysię­cy zawod­ników z całego kra­ju. Tegoroczną nagrodą główną są: Puchar Tym­barku oraz wyjazd na sta­dion Realu Madryt – San­ti­a­go Bern­abeu. Każ­da druży­na, która zagra w Turnieju otrzy­ma piłkę. 

Rozpoczęła się IX edy­c­ja Turnieju Pił­ki Nożnej „Z pod­wór­ka na sta­dion o Puchar Tym­barku”. Jest to najwięk­sza impreza sportowa w naszym kra­ju przez­nac­zona dla dzieci do lat 10. O skali pop­u­larnoś­ci Turnieju świad­czy ros­ną­ca licz­ba uczest­niczą­cych w nim zawod­ników. W 2007 roku w roz­gry­wkach wzięło udzi­ał 16 tysię­cy dzieci, a rok później było ich już pon­ad 23 tysiące. Patronat hon­orowy nad IX edy­cją Turnieju, objęli: Leo Been­hakker – Tren­er Reprezen­tacji Pol­s­ki, UEFA – Pro­gram Grass­roots, Min­is­terst­wo Edukacji Nar­o­dowej oraz Min­is­terst­wo Sportu i Turysty­ki. Wyszuki­wanie zdol­nych piłkarzy Orga­ni­za­torem Turnieju jest Pol­s­ki Związek Pił­ki Nożnej, a spon­sorem głównym — Tym­bark. Ich wspól­nym celem jest ułatwie­nie młodym zawod­nikom roz­wo­ju sportowego oraz wyła­ni­an­ie najwięk­szych piłkars­kich indy­wid­u­al­noś­ci. Oprócz wielu przy­jem­nych wspom­nień, młodzi piłkarze i piłkar­ki zdoby­wa­ją również cenne doświad­czenia, które na pewno zapro­cen­tu­ją w przyszłoś­ci. Dla najz­dol­niejszych zawod­ników uczest­nict­wo w Turnieju może być pier­wszym krok­iem do reprezen­tacji Pol­s­ki, a nawet najlep­szych europe­js­kich klubów. W poprzed­nich edy­c­jach Turnieju, zauważono wiele piłkars­kich tal­en­tów. Jak wielokrot­nie mówił Leo Been­hakker, w Polsce nie braku­je zdol­nej piłkarskiej młodzieży. Ze zdaniem selekcjon­era reprezen­tacji Pol­s­ki zgadza się Dar­iusz Czech, prezes firmy Tym­bark — spon­so­ra Turnieju: „Mali piłkarze mają wspani­ałe umiejęt­noś­ci, ambicję, wielkie serce do gry i do wal­ki o każdą piłkę. Jeśli tylko będą rozwi­jać te cechy, to za kil­ka lat może­my być spoko­jni o naszą reprezen­tację nar­o­dową”.Wyszuki­waniem najlepiej roku­ją­cych zawod­ników, star­tu­ją­cych w turniejowych roz­gry­wkach, będą się zaj­mować pro­fesjon­al­iś­ci – sędziowie i tren­erzy. Pod­czas finałów wojew­ódz­kich będą oni wybier­ać najbardziej utal­en­towanych młodych piłkarzy, którzy wejdą w skład reprezen­tacji danego wojew­ództ­wa. Dodatkowo dla potrzeb Turnieju został powołany spec­jal­ny Sztab Szkole­niowy. W jego skład wes­zli: Radosław Mroczkows­ki i Andrzej Zamil­s­ki – asys­ten­ci Leo Been­hakkera, Ste­fan Majew­s­ki, Michał Glo­bisz i Dar­iusz Wój­tow­icz – tren­erzy młodzieżowych reprezen­tacji Pol­s­ki. Będą oni nie tylko obser­wować zawod­ników pod­czas roz­gry­wek, ale także doradzać im oraz ich tren­erom. Zadaniem członków Sztabu Szkole­niowego będzie także wyłonie­nie najlep­szych zawod­ników spośród gra­ją­cych w Wielkim Finale. Na efek­ty pra­cy Sztabu Szkole­niowego bard­zo liczy Tomasz Zabiel­s­ki, koor­dy­na­tor Turnieju z ramienia PZPN — orga­ni­za­to­ra roz­gry­wek. Jak powiedzi­ał: „Jestem przeko­nany, że w IX edy­cji Turnieju, podob­nie jak w poprzed­nich, zobaczymy pasję, emoc­je i rywal­iza­cję w duchu fair play oraz, że uda nam się odkryć wielkie piłkarskie indy­wid­u­al­noś­ci”. Zgłoszenia drużyn do 24 kwiet­nia Ter­min rejes­tracji drużyn do Turnieju upły­wa dnia 24 kwiet­nia b.r. Tren­erzy lub nauczy­ciele w‑f mogą zgłaszać dwu­nas­toosobowe zespoły dziew­cząt lub chłopców, wysyła­jąc for­mu­la­rz zgłoszenia przez Inter­net (dostęp­ny na stron­ie www.zpodworkanastadion.pl lub www.uks.info.pl), pocztą trady­cyjną do dzi­ału UKS przy PZPN, ul. Miodowa 1, 00–080 Warsza­wa lub fak­sem na numer (22) 625–38-86. Z pod­wór­ka na sta­dion… Realu Madryt! Roz­gry­w­ki w ramach IX edy­cji Turnieju rozpoczy­na­ją się wkrótce po zakończe­niu zapisów. Każ­da zgłos­zona druży­na, która weźmie udzi­ał w Turnieju, otrzy­ma w prezen­cie piłkę. Młodzi piłkarze zmierzą się najpierw na etapie gmin­nym i powia­towym. Drużyny, które wyjdą zwycięsko z tej rywal­iza­cji, zagra­ją w 16 finałach wojew­ódz­kich. Najlep­sze drużyny z poszczegól­nych wojew­ództw wyjadą na cztery dwu­nas­tod­niowe obozy szkole­niowe, pod­czas których pod okiem członków Sztabu Szkole­niowego będą doskon­al­ić swo­je umiejęt­noś­ci i rywal­i­zować o awans do Wielkiego Finału. Ogólnopol­s­ki Finał Turnieju o Puchar Tym­barku zostanie roze­grany w dni­ach 4–6 wrześ­nia. O zwycięst­wo będzie wal­czyć 16 najlep­szych drużyn (po 8 zespołów chłopców i dziew­czynek). Zakończe­nie Wielkiego Finału nie oznacza koń­ca turniejowych emocji. Zwycięz­cy Turnieju będą mogli cieszyć się zdoby­ciem Pucharu Tym­barku oraz fan­tasty­czną nagrodą główną. Zgod­nie z trady­cją jest nią wyjazd na jeden z najwięk­szych europe­js­kich sta­dionów, na którym dzieci obe­jrzą mecz sławnej drużyny piłkarskiej. Rok temu młodzi zawod­ni­cy ze zwycięs­kich drużyn mogli podzi­wiać reprezen­tację Anglii gra­jącą z Kazach­stanem na leg­en­darnym sta­dion­ie Wem­b­ley. Dwa lata temu nagro­da była równie atrak­cyj­na – wiz­y­ta na Camp Nou i obser­wowanie w akcji FC Barcelona, czołowego klubu Europy. W tym roku nagrodą główną, o którą zagra każ­da druży­na star­tu­ją­ca w IX edy­cji Turnieju „Z pod­wór­ka na sta­dion o Puchar Tym­barku”, jest wyjazd do Hisz­panii na wspani­ały sta­dion Realu Madryt — San­ti­a­go Bern­abeu. Dodatkowo dziew­czyn­ki i chłop­cy ze zwycięs­kich drużyn roze­gra­ją mecze ze swoi­mi hisz­pański­mi rówieśnika­mi. Jak powiedzi­ał Dar­iusz Czech:Trud­no sobie wyobraz­ić bardziej inspiru­jącą nagrodę dla początku­ją­cych piłkarzy”. Jego opinię podziela Tomasz Zabiel­s­ki, mówiąc, że: „O takiej nagrodzie marzą tysiące małych piłkarzy na całym świecie!”. Orga­ni­za­torem Turnieju jest Pol­s­ki Związek Pił­ki Nożnej, a spon­sorem głównym — Tym­bark. Patronat hon­orowy nad Turniejem objęli: Leo Been­hakker – Tren­er Reprezen­tacji Pol­s­ki, UEFA – Pro­gram Grass­roots, Min­is­terst­wo Edukacji Nar­o­dowej, Min­is­terst­wo Sportu i Turysty­ki. Patronat medi­al­ny nad Turniejem objęli: Dzi­en­nik Pol­s­ka, Pił­ka Noż­na, Przegląd Sportowy, Giga Sport, Pol­s­ka Dzi­en­nik Łódz­ki, Pol­s­ka Dzi­en­nik Bał­ty­c­ki, Pol­s­ka Gaze­ta Krakows­ka, Pol­s­ka Gaze­ta Wrocławska, Pol­s­ka Dzi­en­nik Zachod­ni, Pol­s­ka Głos Wielkopol­s­ki, Pol­s­ka Kuri­er Lubel­s­ki, www.interia.pl, www.wiadomosci24.pl; www.naszemiasto.pl; www.wychowaniefizyczne.pl, www.interklasa.pl. Part­nerem Turnieju jest fir­ma Cobi. Szczegółowe infor­ma­c­je o Turnieju zna­j­du­ją się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content