X Rodzin­ny Rajd Rowerowo — Rekrea­cyjny — 24.08.2008r.
Komu­nikat koń­cowy X Rodzin­nego Raj­du Rowerowo — Rekrea­cyjnego – 24.08.2008r.

Orga­ni­za­tora­mi imprezy rekrea­cyjnej, towarzyszącej XVI Memo­ri­ałowi im. mł. kpt. A.Kaczyny i dh. A.Malinowskiego byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu, Mias­to Racibórz, NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu, Uczniows­ki Klub Sportowy „Siódem­ka” w Raci­borzu, Pol­s­ki Związek Węd­kars­ki Koło Racibórz-Miasto.


W rajdzie wzięło udzi­ał 41 zespołów, głównie z Raci­borza , ale również 

z Rydułtów, Opo­la, Jas­trzębia, Biel­s­ka Białej, Rud­ni­ka, Pszowa, Jankow­ic, Nieboczów, Żyt­nej a także jeden zespół z Kravarza z Czech. Łącznie w imprezie uczest­niczyły 124 oso­by, z których najmłod­szy­mi okaza­li się Borys Czer­ni­ak z Raci­borza mają­cy 4 lata. Nato­mi­ast najs­tarszym uczest­nikiem Raj­du był Engel­bert Piechulek liczą­cy 72 wiosny.

Na trasę raj­du, o godzinie 12:06 ja

ko pier­wsza wys­tar­towała rodz­i­na Mar­iusza i Michała Miczek z Raci­borza, a pier­wszym zespołem, który przy­jechał na metę o godzinie 13.37 była również druży­na Mar­iusza i Michała Miczek z Raciborza.

O ostate­cznej kole­jnoś­ci miejsc na mecie, decy­dowały punk­ty zdobyte przez zawod­ników w tes­tach sprawnoś­ciowych i konkur­sach wiedzy, które były przeprowad­zone na punk­tach kon­trol­nych w Gim­nazjum nr 3 i SP 18, Oci­cach (ZSP nr 2) i wyro­biskach pożwirowych Ostroga.

Pon­ad­to, każ­da druży­na musi­ała się zmieś­cić w lim­i­cie cza­sowym wynoszą­cym 3 godziny. Uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie przeprowad­zone konkurenc­je i zdobyte pod­czas ich roz­gry­wa­nia punk­ty, kole­jność zespołów była następująca:

1. Jere­micz Krzysztof — 293 pkt.
2. Adamiec Andrzej — 292 pkt.
3. Pro­ca­jło Grze­gorz — 289 pkt.
4. Szyra Karol — 288 pkt.
5. Wiśniews­ki Dar­iusz — 285 pkt.
6. Bedrun­ka Robert — 283 pkt.
7. Borkows­ki Kmil — 278 pkt.
8. Lihs Jacek — 275 pkt.
9. Czekała Gabriela — 271 pkt.
10. Lihs Jerzy — 268 pkt.
11. Glenc Paweł — 267 pkt.
12. Miczek Mar­iusz — 260 pkt.
13. Lara Ane­ta — 259 pkt.
14. Plin­ta Hubert — 251 pkt.
Bar­tosik Arka­diusz — 251 pkt.
16. Łukoszek Mał­gorza­ta — 250 pkt.ę
17. Bed­norz Gabriela — 249 pkt.
18. Kotwica Ste­fan — 242 pkt.
19. Kasz­tan Kaz­imierz — 240 pkt.
20. Przy­była Łukasz — 236 pkt.
21. Stro­ka Marcin — 233 pkt.
Grzy­wocz Jerzy — 233 pkt.
Jakosz Piotr — 233 pkt.
24. Kucz­era Mar­i­o­la — 230 pkt.
25. Fiegiel Doro­ta — 227 pkt.
26. Pośpieszny Michał — 225 pkt.
Rabczuk Hen­ryk — 225 pkt.
28. Horężlak Zbig­niew — 224 pkt.
29. Niedziel­s­ka Tere­sa — 222 pkt.
Kszuk Klaudiusz — 222 pkt.
31. Kostec­ki Mirosław — 215 pkt.
32. Las­ka Joan­na — 213 pkt.
33. Czer­ni­ak Joan­na — 210 pkt.
34. Mul­ta­ni­ak Danu­ta — 204 pkt.
35. Czech Mag­dale­na — 196 pkt.
36. Niewiadom­s­ki Mar­i­an — 193 pkt.
37. Wiśniews­ki Edward — 185 pkt.
38. Bożęc­ki Andrzej — 168 pkt.
39. Bar­toszews­ki Piotr — 167 pkt.
40. Kuśnierz Andrzej — 157 pkt.
41. Seibent Vili — (czechy) — 55 pkt. 

Na najlep­szych czekały atrak­cyjne nagrody ufun­dowane przez NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu.

Główną nagrodą był row­er ufun­dowany przez Prezy­den­ta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Pana Lecha Kaczyńskiego.

Uczest­ni­cy otrzy­mali pamiątkowe koszul­ki, których ofi­ar­o­daw­cą było Mias­to Racibórz oraz sko­rzys­tali z napo­jów chłodzą­cych i skrom­nego posiłku.

W uroczys­toś­ci wręczenia nagród usy­tuowanej na OSiRze przy ul. Zamkowej 4 udzi­ał wzięli: Prezy­dent Mias­ta Racibórz Pan Mirosław Lenk, Dyrek­tor Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu Pan Jerzy Kwaśny, a także Pan Stanisław Borowik

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content