VII Rodzin­ny Rajd Rowerowo — Rekrea­cyjny — 20.08.2006r.
Komu­nikat koń­cowy VII Rodzin­nego Raj­du Rowerowo — Rekrea­cyjnego – 20.08.2006r.

Orga­ni­za­tora­mi imprezy rekrea­cyjnej, towarzyszącej XIV Memo­ri­ałowi im. mł. kpt. A.Kaczyny i dh A.Malinowskiego byli: Mias­to Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu, NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu, Uczniows­ki Klub Sportowy „Siódem­ka” w Raci­borzu, Pol­s­ki Związek Węd­kars­ki Koło Racibórz-Miasto.

W rajdzie wzięło udzi­ał 36 zespołów (najwięcej w doty­chcza­sowej his­torii tej imprezy), głównie z Raci­borza , ale również z Wodzisław­ia Śląskiego, Cyprzanowa, Makowa, Żyt­nej, Tworkowa, Kobyli, Rydułtów, Bolesław­ca. Łącznie w imprezie uczest­niczyło 99 osób, z których najmłod­szym okaza­ła się Anna Dąbkows­ka z Raci­borza , mają­ca 5 lat, a najs­tarszym Piotr Rot­ter , liczą­cy 62 wios­ny z Rydułtów.

Na trasę raj­du, o godzinie 12,04 jako pier­wsza wys­tar­towała rodz­i­na Andrze­ja i Elż­bi­ety Kalem­ba z Raci­borza, a pier­wszym zespołem, który przy­jechał na metę o godzinie 13.43 był trzyosobowy team – Tarnows­ki Paweł, Stal­mach Krzysztof i Daw­id Kesler z Raci­borza.

O ostate­cznej kole­jnoś­ci miejsc na mecie, decy­dowały punk­ty zdobyte przez zawod­ników w tes­tach sprawnoś­ciowych i konkur­sach wiedzy, które były przeprowad­zone na punk­tach kon­trol­nych w Gim­nazjum nr 3 i SP 18, Oci­cach (ZSP nr 2) i wyro­biskach pożwirowych Ostroga.

Pon­ad­to, każ­da druży­na musi­ała się zmieś­cić w lim­i­cie cza­sowym wynoszą­cym 3 godziny. Uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie przeprowad­zone konkurenc­je i zdobyte pod­czas ich roz­gry­wa­nia punk­ty, kole­jność zespołów była następująca:

1. Glenc Paweł - 239 pkt.
2. Dąbkows­ki Kamil - 233 pkt.
3. Plu­ta Krzysztof - 225 pkt.
4. Bar­tosik Arka­diusz - 220 pkt.
5. Jere­micz Krzysztof - 215 pkt.
6. Szwan Piotr - 214 pkt.
Nakraszewicz Józef - 214 pkt.
7. Woch Zdzisław - 213 pkt.
8. Bedrun­ka Robert - 212 pkt.
9. Miketiuk Grze­gorz - 202 pkt.
10. Sku­biszyńs­ki Mar­i­an - 195 pkt.
Tarnows­ki Paweł — 195 pkt.
11. Król Ryszard - 193 pkt.
12. Dmitruk Stanisław - 189 pkt.
Tere­si­ak Mirosława - 189 pkt.
13. Łukoszek Janusz - 185 pkt.
14. Pru­sic­ki Marek - 179 pkt.
15. Szotek Jędrzej - 178 pkt.
16. Lihs Jerzy - 174 pkt.
Galews­ki Adri­an - 174 pkt.
Głowac­ki Bar­tosz - 174 pkt.
17. Kalem­ba Andrzej — 170 pkt.
18. Jones Helen - 163 pkt.
19. Lara Mirosław - 161 pkt.
20. Kostec­ki Mirosław — 152 pkt.
Niedziel­s­ka Tere­sa - 152 pkt.
21. Dra­ga Hele­na - 149 pkt.
22. Sokołows­ki Andrzej - 140 pkt.
23. Bed­norz Gabriela - 137 pkt.
24. Bereżańs­ki Wiesław - 136 pkt.
25. Banik Zyg­munt - 135 pkt.
26. Moskwa Janusz - 134 pkt.
27. Kurze­ja Wiesław - 130 pkt.
28. Kszuk Klaudiusz - 128 pkt.
29. Plin­ta Hubert - 126 pkt.
30. Franków Jan - 98 pkt.

Na najlep­szych czekały atrak­cyjne nagrody ufun­dowane przez NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu.

Uczest­ni­cy otrzy­mali pamiątkowe koszul­ki, których ofi­ar­o­daw­cą było Mias­to Racibórz oraz sko­rzys­tali z napo­jów chłodzą­cych i skrom­nego posiłku. Na mecie Raj­du usy­tuowanej na obiek­tach Ośrod­ka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej w Raci­borzu w uroczys­toś­ci wręczenia nagród wzięli udzi­ał: Zastęp­ca Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz – P. Mirosław Szy­pows­ki, Dyrek­tor Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu – P. Jerzy Kwaśny, P. Stanisław Borowik — NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu, Prze­wod­niczą­cy Komisji Oświaty, Kul­tu­ry, Sportu, Rekreacji i Opie­ki Społecznej – P. Mirosław Lenk, Poseł na Sejm – P. Hen­ryk Sied­laczek, Prezes MKZ „Unia” Racibórz – P. Grze­gorz Pieronkiewicz.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content