VI Rodzin­ny Rajd Rowerowy — 21.08.2005r.
Komu­nikat koń­cowy VI Rodzin­nego Raj­du Rowerowego – 21.08.2005r.

Orga­ni­za­tora­mi imprezy rekrea­cyjnej towarzyszącej XIII Memo­ri­ałowi im. A.Kaczyny i A.Malinowskiego byli: Urząd Mias­ta Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Racibórz, NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu, Uczniows­ki Klub Sportowy „Siódem­ka” przy Szkole Pod­sta­wowej Nr 7 w Raci­borzu oraz Pol­s­ki Związek Węd­kars­ki Koło Racibórz – Miasto.

W rajdzie wzięło udzi­ał 30 zespołów (najwięcej w doty­chcza­sowej his­torii tej imprezy), głównie z Raci­borza , ale również z Rydułtów, Pszowa, Kietrza, Wodzisław­ia Śl., i Niewiadomia.

Łącznie w imprezie uczest­niczyło 87 osób, z których najmłod­szą okaza­ła się 3,5 let­nia Mar­ty­na Mańkows­ka z Raci­borza a najs­tarszym Engel­bert Piechulek z Niewiado­mia , liczą­cy 69 wiosen.

Na trasę imprezy o godzinie 12.00 jako pier­wsza wys­tar­towała rodz­i­na Ewy, Rafała, Rober­ta i Daw­i­da Bedrunk­ów z Raci­borza a pier­wszym zespołem, który przy­jechał na metę o godzinie 13.45 był 2 osobowy team Walde­mara i Pawła Grub­skiego z Kietrza.

O ostate­cznej kole­jnoś­ci miejsc na mecie decy­dowały punk­ty zdobyte przez zawod­ników w tes­tach sprawnoś­ciowych i konkur­sach wiedzy, które były przeprowad­zone na punk­tach kon­trol­nych w Gim­nazjum nr 5 i SP 11, Oci­cach (SP nr 7) i wyro­biskach pożwirowych Ostroga.

Pon­ad­to, każ­da druży­na musi­ała się zmieś­cić w lim­i­cie cza­sowym wynoszą­cym 3 godziny.

Uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie przeprowad­zone konkurenc­je i zdobyte pod­czas ich roz­gry­wa­nia punk­ty, kole­jność zespołów była nastepująca:

1. Woch Zdzisław — 258 pkt.
2. Kostec­ki Mirosław — 257 pkt.
3. Dąbkows­ki Kamil — 253 pkt.
4. Mańkows­ki Marcin — 252 pkt.
5. Bedrun­ka Robert — 238 pkt.
6. Glenc Paweł — 237 pkt.
7. Lewandows­ki Janusz — 229 pkt.
8. Galows­ki Grze­gorz — 229 pkt.
9. Łukoszek Mał­gorza­ta — 228 pkt.
10. Plin­ta Hubert — 227 pkt.
11. Król Ryszard — 220 pkt.
12. Bar­tosik Arka­diusz — 219 pkt.
13. Pordzik Marcin — 218 pkt.
14. Nakraszewicz Józef — 212 pkt.
15. Bed­norz Iwona — 211 pkt.
16. Las­ka Joan­na — 211 pkt.
17. Goral Artur — 209 pkt.
18. Grub­s­ki Walde­mar — 207 pkt.
19. Cieś­likows­ki Grze­gorz — 202 pkt.
20. Makulewicz Kari­na — 201 pkt.
21. Kszuk Klaudiusz — 201 pkt.
22. Labocha Grze­gorz — 196 pkt.
23. Flo­rek Piotr — 187 pkt.
24. Zygadło Dar­iusz — 184 pkt.
25. Murek Kaz­imierz — 182 pkt.
26. Kalem­ba Andrzej — 177 pkt.
27. Boczek Alfred — 176 pkt.
28. Lechow­icz Marzena — 164 pkt.
29. Przy­była Ingrid — 163 pkt.
30. Garus Andrzej — 138 pkt.

Na najlep­szych czekały atrak­cyjne nagrody ufun­dowane przez NSZZ „Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

Wszyscy uczest­ni­cy otrzy­mali pamiątkowe koszul­ki, których ofi­ar­o­daw­cą był Urząd Mias­ta Racibórz oraz sko­rzys­tali z napo­jów chłodzą­cych i posiłku.

Na mecie raj­du usy­tuowanej na obiek­tach Ośrod­ka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej w Raci­borzu wręczenia nagród dokon­ał Zastep­ca Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz — P. Mirosław Szypowski.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content