IV Rodzin­ny Rajd Rowerowy — 24.08.2003r.
Komu­nikat koń­cowy IV Rodzin­nego Raj­du Rowerowego — 24.08.2003r.

Orga­ni­za­tora­mi imprezy rekrea­cyjnej, towarzyszącej XI Memo­ri­ałowi im. A. Kaczyny i A. Mali­nowskiego byli: Urząd Mias­ta Racibórz, NSZZ “Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu, UKS “Siódem­ka” przy SP nr 7 w Raciborzu.

W rajdzie udzi­ał wzięło 29 zespołów , głównie z Raci­borza, ale rówanież z Kietrza, Bolesław­ia, Żyt­nej i Lubomii. Łącznie w imprezie uczest­niczyło 79 osób, z kórych najmłod­szym okazał się 2 let­ni Kru­pa Rafał z Raci­borza a najs­tarszym Boczek Alfred, liczą­cy 56 wiosen.

Na trasę imprezy o godzinie 12.30 jako pier­wsza wys­tar­towała rodz­i­na Boczek Alfred i Bujak Kamil a pier­wszy zespołem, który przy­jechał na metę o godzinie 13.30 był 2 osobowy team — Goryl Jakub i Goryl Leszek.

O kole­jnoś­ci miejsc na mecie decy­dowały punk­ty zdobyte przez zawod­ników w tes­tach sprawnoś­ciowych i konkur­sach wiedzy, które były przeprowad­zone na punk­tach kon­trol­nych w Oci­cach (Sp nr 7) i Szkole Posta­wowej nr 15.

Trasa raj­du prze­b­ie­gała: ul. Nowa — Oci­ce — ul. Żors­ka — ul. Słowack­iego — OSiR.

Pnad­to, każ­da druzy­na musi­ała się zmieś­cić w lim­i­cie cza­sowym wynoszą­cym 2 godziny.

Uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie przeprowad­zone konkurenc­je i zdobyte pod­czas ich roz­gry­wa­nia punk­ty, kole­jność zespołów była następująca:

1. Pru­sic­ki Marek — 211 pkt.
2. Kalem­ba Andrzej — 206 pkt.
3. Kru­pa Adri­an — 198 pkt.
4. Goryl Jakub — 197 pkt.
5. Plin­ta Hubert — 184 pkt.
6. Kosińs­ki Mar­iusz — 181 pkt.
Bed­norz Krys­t­ian — 181 pkt.
8. Łukoszek Janusz — 179 pkt.
9. Mazur Tomasz — 179 pkt.
10. Grub­s­ki Paweł — 172 pkt.
11. Swadź­ba Mieczysław — 170 pkt.
Kostec­ki Mirosław — 170 pkt.
13. Szotek Antoni — 169 pkt.
Gra­biec Marek — 169 pkt.
15. Stuchły Zygfryd — 167 pkt.
16. Woch Zdzisław — 164 pkt.
17. Lihs Jerzy — 163 pkt.
18. Wnukows­ki Krzysztof — 160 pkt.
19. Skurk Danu­ta — 157 pkt.
Straszak Hen­ryk — 157 pkt.
21. Labocha Grze­gorz — 155 pkt.
22. Wanat Leszek — 152 pkt.
23. Góreczny Zyg­munt — 147 pkt.
Boczek Alfred — 147 pkt.
Pordzik Marcin — 147 pkt.
26. Dmitruk Stanisław — 159 pkt.
27. Juze­fus Dar­iusz — 146 pkt.
28. Nakraszewicz Józef — 143 pkt.
29. Szy­bik Dar­iusz — 127 pkt.

Na najlep­szych czekały atrak­cyjne nagrody ufun­dowane przez orga­ni­za­torów i spon­sorów XI Memo­ri­ału im. A.Kaczyny i A.Malinowskiego.

Wszyscy uczest­ni­cy otzry­mali pamiątkowe koszul­ki, których ofi­ar­o­daw­cą był Urząd Mias­ta Racibórz oraz sko­rzys­tali z napo­jów chłodzą­cych i posiłku.

Imprezę otworzył a następ­nie pograt­u­lował uczest­nikom Raj­du na mecie usty­tuowanej na obiek­tach Ośrod­ka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej w Raci­borzu Zastęp­ca Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz — P. Mirosław Szypowski.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content