I Rodzin­ny Rajd Rowerowy — 20.08.2000r.
Komu­nikat koń­cowy I Rodzin­nego Raj­du Rowerowego — 20.08.2000r.

Orga­ni­za­tora­mi imprezy rekrea­cyjnej, towarzyszącej VIII Memo­ri­ałowi im. A. Kaczyny i A. Mali­nowskiego byli: Urząd Mias­ta Racibórz, NSZZ “Sol­i­darność” przy Komendzie Państ­wowej Straży Pożarnej w Raci­borzu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. 

W rajdzie udzi­ał wzięło 27 zespołów , głównie z Raci­borza, ale rówanież z Katow­ic, Krzyżanowiec, Tych, Wodzisław­ia Śląskiego, Jas­trzębia, Żyt­nej i Chor­zowa. Łącznie w imprezie uczest­niczyło 75 osób.

O kole­jnoś­ci miejsc na mecie decy­dowały punk­ty zdobyte przez zawod­ników w tes­tach sprawnoś­ciowych i konkur­sach wiedzy, które były przeprowad­zone na punk­tach kon­trol­nych w Oci­cach i Studziennej.

Trasa raj­du prze­b­ie­gała: — ścież­ka rowerowa (Racibórz — Oci­ce — Wojnow­ice — Studzi­en­na — OSiR).

Uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie przeprowad­zone konkurenc­je i zdobyte pod­czas ich roz­gry­wa­nia punk­ty, kole­jność zespołów była następująca:

1. Majew­s­ki Andrzej
2. Dmitruk Stanisław
3. Bar­tosik Arka­diusz
4. Oleszek Marek
5. Łukoszek Marek
6. Fur­manow­icz Marek
7. Makuch Andrzej
8. Skowron Marek
9. Szotek Antoni
10. Mach­nik Jan

W rajdzie uczest­niczyli również:

Bed­norz Gabriela,
Wyz­ińs­ki Adam,
Szczepa­ni­ak Mar­i­an,
Galews­ki Grze­gorz,
Mika Dami­an,
Fus Her­bert,
Wol­ny Leszek,
Kasperek Michał,
Bożek Wal­ter,
Rusek Jarosław,
Krzyżyk Jerzy,
Boczek Alfred,
Myga Wiesław,
Małolep­szy Fil­ip,
Stroińs­ki Fran­ciszek,
Andrejczyk Żane­ta,
Plin­ta Hubert.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content