bip

Najbliższe wydarzenia

 7.03 - Dzień Kobiet w Kajaku, g. 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

Raciborskie biegi

Gościmy

Ilość osób przeglądających stronę:
749651

konkurs ferie

Ferie 2021 - POBIERZ plan działańferie 2021

Od 28 grudnia do 17 stycznia zawieszenie zajęć rekreacyjno-sportowych.


Z obiektów będzie można korzystać wyłącznie w ramach współzawodnictwa sportowego.

 

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 2316), korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych zostaje zawieszone. Kryta pływalnia pozostaje zamknięta. Z pozostałych obiektów mogą korzystać osoby/podmioty ujęte w ww. rozporządzeniu. Warunkiem udostępnienia obiektu jest wcześniejsza rezerwacja terminu oraz przedstawienie dokumentu wystawionego przez uprawniony podmiot.

 

Poniżej treść zarządzenia (§ 10)

15. Do dnia 17stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UEL187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm. 3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. Poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

16. Okoliczności, o których mowa w ust.15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

EDIT: Zajęcia zostają odwołane
 
 
Wspólnie z Miastem Racibórz serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia z instruktorem - tylko na lodowisku na RYNKU
Od najbliższej soboty w wyznaczonych godzinach będzie dostępny instruktor. W weekendy będzie prowadził zorganizowane zajęcia dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek, natomiast w tygodniu będzie do dyspozycji korzystających z lodowiska, udzielając wskazówek i porad. Nie ma konieczności zapisywania się.

nauka jazdy odwołana